Nhớ theo dơi Diễn Đàn Người Việt Quốc Gia trên hệ thống Đài Việt Nam Hải Ngoại vào lúc 7:00 PM đến 8:00 PM  vào mỗi chiều Chúa Nhật và Diễn Đàn Công Dân vào lúc 4:00 PM dến 5:00 PM mỗi chiều thứ hai, giờ Hoa Thịnh Đốn.                                                                                                                                                                   

DIỄN ĐÀN

NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA
 
 

Người Quốc Gia là người đặt tổ quốc lên bản vị tối cao.

 

Tối cao có nghĩa là trên tất cả mọi sự vật, kể cả tôn giáo, đảng

 

 phái và chính bản thân ḿnh v.v...

 

 

Trích VN Tự Điển của Đào Duy Anh

Nationalist Vietnamese Forum

Home

Những Người Tù Lương Tâm.

 

NhungNguoiTuLuongTam50b: Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát
NhungNguoiTuLuongTam50a: Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát
NhungNguoiTuLuongTam49b: Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát
NhungNguoiTuLuongTam49a: Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát
NhungNguoiTuLuongTam48: Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát
NhungNguoiTuLuongTam47: Nhạc sĩ Nghiêm Phú Phát
NhungNguoiTuLuongTam46: Ông Phan Kỳ Nhơn
NhungNguoiTuLuongTam45: Ông Phan Kỳ Nhơn
NhungNguoiTuLuongTam44: Nhà Biên Khảo Phạm Trần Anh
NhungNguoiTuLuongTam43: Ông Trần Văn Hưởng
NhungNguoiTuLuongTam42: Ông Trần Văn Hưởng
NhungNguoiTuLuongTam41: Ông Trần Văn Hưởng
NhungNguoiTuLuongTam40: Ông Phạm Hữu Sơn
NhungNguoiTuLuongTam39: Ông Phạm Hữu Sơn
NhungNguoiTuLuongTam38b: Ông Nguyễn Tái Đàm
NhungNguoiTuLuongTam38a: Ông Nguyễn Tái Đàm
NhungNguoiTuLuongTam37b: Ông Nguyễn Tái Đàm
NhungNguoiTuLuongTam37a: Ông Nguyễn Tái Đàm
NhungNguoiTuLuongTam36b: Ông Nguyễn Tái Đàm
NhungNguoiTuLuongTam36a: Ông Nguyễn Tái Đàm
NhungNguoiTuLuongTam35b: Ông Nguyễn Tái Đàm
NhungNguoiTuLuongTam35a: Ông Nguyễn Tái Đàm
NhungNguoiTuLuongTam34b: Ông Phạm Hy Kha
NhungNguoiTuLuongTam34a: Ông Phạm Hy Kha
NhungNguoiTuLuongTam33b: Ông Phạm Hy Kha
NhungNguoiTuLuongTam33a: Ông Phạm Hy Kha
NhungNguoiTuLuongTam32b: Cựu GS. T́nh báo Nguyễn Văn Nghi
NhungNguoiTuLuongTam32a: Cựu GS. T́nh báo Nguyễn Văn Nghi
NhungNguoiTuLuongTam31b: Cựu GS. T́nh báo Nguyễn Văn Nghi
NhungNguoiTuLuongTam31a: Cựu GS. T́nh báo Nguyễn Văn Nghi
NhungNguoiTuLuongTam30b: Cựu GS. T́nh báo Nguyễn Văn Nghi
NhungNguoiTuLuongTam30a: Cựu GS. T́nh báo Nguyễn Văn Nghi
NhungNguoiTuLuongTam29b: Cựu GS. T́nh Báo Nguyễn Văn Nghi
NhungNguoiTuLuongTam29a: Cựu GS. T́nh Báo Nguyễn Văn Nghi
NhungNguoiTuLuongTam28b: Ong Vo Tat Minh
NhungNguoiTuLuongTam28a: Ong Vo Tat Minh
NhungNguoiTuLuongTam27b: Ong Pham Tran Anh
NhungNguoiTuLuongTam27a: Ong Pham Tran Anh
NhungNguoiTuLuongTam26b: Ong Pham Tran Anh
NhungNguoiTuLuongTam26a: Ong Pham Tran Anh
NhungNguoiTuLuongTam25b: Ong Pham Tran Anh
NhungNguoiTuLuongTam25a: Ong Pham Tran Anh
NhungNguoiTuLuongTam24b: Ong Pham Tran Anh
NhungNguoiTuLuongTam24a: Ong Pham Tran Anh
NhungNguoiTuLuongTam23b: Ong Tran Van Gioi
NhungNguoiTuLuongTam23a: Ong Tran Van Gioi
NhungNguoiTuLuongTam22b: Ong Nguyen Van Tanh
NhungNguoiTuLuongTam22a: Ong Nguyen Van Tanh
NhungNguoiTuLuongTam21b: Nguyen Dinh Toan
NhungNguoiTuLuongTam21a: Nguyen Dinh Toan
NhungNguoiTuLuongTam20b: Ong Do Khac Hai
NhungNguoiTuLuongTam20a: Ong Do Khac Hai
NhungNguoiTuLuongTam19b: Ong Le Van Dap
NhungNguoiTuLuongTam19a: Ong Le Van Dap
NhungNguoiTuLuongTam 18b:Ong Ngo Viet Quyen
NhungNguoiTuLuongTam 18a:Ong Ngo Viet Quyen
NhungNguoiTuLuongTam 17b: Ong Nguyen Minh Am
NhungNguoiTuLuongTam 17a: Ong Nguyen Minh Am
NhungNguoiTuLuongTam 16b: Nha bao Uyen Thao (phan cuoi)
NhungNguoiTuLuongTam 16a: Nha bao Uyen Thao (phan cuoi)
NhungNguoiTuLuongTam 15b: Nha bao Uyen Thao
NhungNguoiTuLuongTam 15a: Nha bao Uyen Thao
NhungNguoiTuLuongTam 14b: Cuu Dai ta Nguyen Van Yen
NhungNguoiTuLuongTam 14a: Cuu Dai ta Nguyen Van Yen
NhungNguoiTuLuongTam 13b: Ong Nguyen Trung Chau
NhungNguoiTuLuongTam 13a: Ong Nguyên Trung Châu
NhungNguoiTuLuongTam 12b: Ong Le Thanh Quang
NhungNguoiTuLuongTam 12a: Ong Le Thanh Quang
NhungNguoiTuLuongTam 11b: Chi Nguyen thi My Nga
NhungNguoiTuLuongTam 11a: Chi Nguyen thi My Nga
NhungNguoiTuLuongTam 10b: Ong Ly Hien Tai
NhungNguoiTuLuongTam 10a: Ong Ly Hien Tai
NhungNguoiTuLuongTam 09b: Ong Thy Quang Vinh
NhungNguoiTuLuongTam 09a: Ong Thy Quang Vinh
NhungNguoiTuLuongTam 08b: Ong Luu Van Tuoi
NhungNguoiTuLuongTam 08a: Ong Luu Van Tuoi
NhungNguoiTuLuongTam 07b: Ong Nguyen Thuc
NhungNguoiTuLuongTam 07a: Ong Nguyen Thuc
NhungNguoiTuLuongTam 06b: Ong Cao Xuan Khai
NhungNguoiTuLuongTam 06a: Ong Cao Xuan Khai
NhungNguoiTuLuongTam 05b: Bs. Do Van Hoi
NhungNguoiTuLuongTam 05a: Bs. Do Van Hoi
NhungNguoiTuLuongTam 04b: Ong Nguyen Tuong Thuoc
NhungNguoiTuLuongTam 04a: Ong Nguyen Tuong Thuoc
NhungNguoiTuLuongTam 03b: Ong Nguyen Tam Tu
NhungNguoiTuLuongTam 03a: Ong Nguyen Tam Tu
NhungNguoiTuLuongTam 02b: Ong Hua Van Be
NhungNguoiTuLuongTam 02a: Ong Hua Van Be
NhungNguoiTuLuongTam 01b: LM Dinh Cong Huynh
NhungNguoiTuLuongTam 01a: LM Dinh Cong Huynh
CD Z30D